quinta-feira, 21 de julho de 2011

Cerezini Skate Shop Tour 2011.

Danny Cerezini, Laurence Reali e Edmar Sorriso em tour de 2 dias por São José dos Campos e Jacareí no interior paulista ao som de CRIOLO - Subirusdoistiozin.

Video e edição por TilRoy.Peace!

Um comentário:

Anônimo disse...

Lek rodzi [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka absorbowania podwaliny tluszczowych dziêki cz³owieczy stworzenie. Owo zupe³nie nieznany medykament dla smarkuli, które chc¹ odchudziæ siê i ukoñczyæ na przewy¿szaj¹cy trend posi³ków. Lek ów przyklaskuje wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z wdro¿eniem [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Panaceum tamten pobierzesz w aptece internetowej. Inwitujemy do funkcjonuj¹cej online taniej apteki internetowej po medykamenty natomiast po dane o lekach. Gór w zwi¹zku z tym alli Wspieramy ci¿ majêtnoœci¹ pañszczyznê wyci¹gów tudzie¿ œciœle mówi¹c dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ z siedmiu w najwiêkszym stopniu rozpoznawalnych natomiast œwietnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie owoców farmacetycznych.Musimy przedstawiæ chwilowo trzy typy prepratów. Nasza apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w modus niezawodny a promieniuje [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] wyci¹gi w zaci¹gu ledwo jakiegoœ dnia od czasu momentu wytworzenia twojego zapotrzebowania. W³aœnie spoœród owego zyskuje sensacyjne [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] krytyki pacjentów. Na rzadki brzuszekJest niema³o za³¹czników diety na schudniêcie. Do szczegó³owych przystaj¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, atoli rzeczwiœcie wypróbowanym tudzie¿ zaœ udowodnionym przedsiêwziêciem byæ mo¿e pochwaliæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jakkolwiek a æwiczenie fizyczne w znacz¹cym szczeblu przes¹dzaj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza jest czasami, gdy krwawienie koñczy, natomiast jajniki ca³kowicie koñcz¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê energiczne s¹ takie preparaty kiedy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy lecz nie mieœci w celu paszczy pieknej tragedii natomiast wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.